ΑρχικήΙερά Μητρόπολις ΠατρώνΚείμενα Μητροπολίτου Πατρών

Κείμενα Μητροπολίτου Πατρών

«ΚΑΙ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΓΑΜΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ...»

sebagkyra2012


 

Στὶς 26 Αὐγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας οἱ ὁποῖοι ἦταν σύζυγοι. Ἀξίζει τὸν κόπο πρὶν ἀναφέρωμε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ σημειώσωμε κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ὡραία, συγκινητικὴ καὶ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν δύο Ἁγίων.

Ἔζησαν, στήν Νικομήδεια, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (298). Ἡ Ναταλία ἦτο Χριστιανή, ἐνῶ ὁ Ἀδριανὸς εἰδωλολάτρης. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς συζύγου του, ὁ Ἀδριανὸς παρέμενε στὴν «πατρώαν ἀσέβειαν», ὡς ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἱερὸς Ὑμνογράφος.

Ὅμως, οἱ προσευχὲς τῆς θεοσεβοῦς συζύγου του ἔπιασαν τόπο, εἰσακούστηκαν ἀπό τόν Θεὸ καὶ ἔτσι ὁ Ἀδριανὸς, κατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ οἰκονομία, ὁδηγήθηκε στὴν εὐσέβεια. Σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, εἶδε 23 νέους, πιστοὺς Χριστιανοὺς, νὰ ὁδηγοῦνται στὸ Μαρτύριο, ἐνῶ τὰ πρόσωπά τους ἔλαμπαν ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐντυπωσιασμένος ὁ Ἀδριανὸς ἀπὸ ὅσα εἶδε καὶ ἄκουσε, εἶπε στοὺς εἰδωλολάτρες, ὅτι καὶ αὐτὸς πλέον πιστεύει στὸν ἀληθινό Θεό. Συνελήφθη, ἐφυλακίσθη καὶ ἐβασανίσθη φρικτά.

Πλήρες κείμενο
 

ΛΟΓΟΣ... ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΩΡΑΣ «ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ...»

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος

 

Ἡ χώρα ὁδηγήθηκε γιά μιά ἀκόμα φορά σέ ἐκλογές, προκειμένου νά προκύψῃ Κυβέρνηση σ’ αὐτό τόν τόπο, ὥστε ὁ Λαός νά βρῇ; τόν δρόμο του καί νά συνεχίσῃ μέ τίς ὅποιες δυσκολίες, τήν κοπιώδη πορεία του. Μιά πορεία πού δέν θά μοιάζῃ καθόλου μέ ὅσα ἔζησε στό παρελθόν, ἀφοῦ πολλά πράγματα πλέον ἔχουν ἀλλάξει. Ὁ Λαός πρέπει νά ξεχάσῃ πλέον τήν εὐμάρεια, τήν καλοπέραση καί ὅ,τι ἄλλο, πιθανῶς, ἀπελάμβανε μέχρι σήμερα.

Δέν γνωρίζει κανείς τί θά προκύψῃ ἀπό αὐτές τίς ἐκλογές. Δέν εἴμαστε βέβαιοι πῶς αὐτός ὁ ταλαιπωρημένος κόσμος θά ἐκφρασθῇ καί ποιές δυνάμεις θά ἐπηρεάσουν τό εἶναι του. Αὐτή ἡ ἀβεβαιότητα εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ὅσων προηγήθηκαν ἀπό ὅσους εἶχαν, στά χέρια τους, τίς τύχες τῆς χώρας μας, μέχρι τώρα. Εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν λαθῶν, τῶν ἐπιπολαιοτήτων, τῆς ἀποϊεροποίησης τῆς ζωῆς, τῆς ἐξυπηρέτησις ξένων συμφερόντων καί τῆς ἔλλειψης ἀγάπης γι’ αὐτόν τόν τόπο.

Οἱ ἀναλύσεις ἔχουν γίνει. Οἱ αἰτίες γνωστές, τά ἀποτελέσματα χειροπιαστά. Προεκλογικά δόθηκαν πολλές συνεντεύξεις, ἀκούστηκαν ὅπως πάντοτε ὑποσχέσεις,  ἔγιναν τηλεοπτικές συζητήσεις κλπ. Δέν γνωρίζω, ἄν μπόρεσαν οἱ ὁμιληταί νά πείσουν γιά τά προγράμματα, τά ὁποῖα θέλουν νά ἐφαρμόσουν γιά «τήν σωτηρία τῆς χώρας καί τήν ἔξοδό της ἀπό τήν κρίση». Φοβοῦμαι πώς ὅχι.

Πλήρες κείμενο...
 

Η πασχαλινή εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μητροπολίτης Πατρών κ. ΧρυσόστομοςΧ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει...! Καινόν (καινούργιο) οὐρανό καί νέα γῆ ἀπολαμβάνομε σήμερα. Οἱ Ἄγγελοι μαζί μέ τούς ἀνθρώπους πανηγυρίζουν ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά πρόσωπα χαριτώνονται καί φωτίζονται καί οἱ καρδιές γέμουν εὐφροσύνης. Τά μνήματα ἀδειάζουν, ὁ ἅδης  παραμένει κατώδυνος, ὁ θάνατος καταργεῖται καί ὁ διάβολος δεσμεύεται. Ἄν κάτι βασάνιζε φρικτά τόν ἄνθρωπο πρίν ἀπό τήν  Ἀνάσταση, τοῦτο ἦτο τό φάσμα τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος, ὡς ἀπαίσια καί φρικτή πραγματικότητα, ἀφαιροῦσε τήν δυναμικότητα καί τήν ἰκμάδα τῆς ζωῆς. Σήμερα μέσα ἀπό τό κενό μνημεῖο, μέσα ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο παίρνομε τήν διαβεβαίωση καί τήν σφραγίδα τῆς ἀτελεύτητης ζωῆς. Ὁ ὁρίζοντας γίνεται διαυγής καί φωτοφόρος, διότι ἀνατέλει τό πανάγιο καί ἄκτιστο φῶς καί ἡ ἐλπίδα, ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον, στεφανώνει τήν γῆ μας. Μύριες φωνές ἀνθρώπινες, ἑνωμένες μέ τούς ἀγγελικούς  ὕμνους δονοῦν τήν ἀτμόσφαιρα καί συγκλονίζουν τῆς οἰκουμένης τά πέρατα, μέ τό εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως.

«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος».

Καί ἐμεῖς αὐτή τήν ἡμέρα, τήν μία τῶν Σαββάτων, τήν βασιλίδα καί κυρία, παρά τίς ὅποιες ἀνθρώπινες δυσκολίες καί τά προβλήματα πού καθημερινά βιώνομε, ἔμπλεοι οὐράνιας εὐφροσύνης, λαμπαδηφόροι καί λευκοχίτωνες, μεταμορφωμένοι σέ Ἀγγέλους τῆς φωτοφόρου καί φεγγοβόλου Ἑορτῆς, μεταφέρομε τό μήνυμα τοῦ Ἀναστάντος στόν σύγχρονο κουρασμένο κόσμο.

  • Μεταφέρομε τό μήνυμα τῆς χαρᾶς
  • Μεταφέρομε τό μήνυμα τῆς εἰρήνης:«Εἰρήνη ὑμῖν», ἀκούεται ἀπό τό πανάγιο στόμα τοῦ Θείου Διδασκάλου πρός τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν. Δίδω σέ σᾶς, μᾶς λέγει, τήν ἀληθινή καί πραγματική ἐσωτερική καί κοινωνική εἰρήνη, ὄχι ὅπως σᾶς τήν δίδει ὁ κόσμος, ψεύτικη, ἀπατηλή καί φευγαλέα, ἀλλ’ ὅπως ἀναδύεται ἀπό τόν Ζωηφόρο Τάφο, παντοτεινή καί σωτήρια. Ποιά ταραχή στήν κοινωνία μας ἔχει τήν δύναμη νά ἀντισταθῇ στήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ; Αὐτός πού ἔχει τήν εἰρήνη τοῦ Ἀναστάντος, ὄχι μόνο ὁποιονδήποτε ἐχθρό δέν φοβᾶται, ἀλλ’ οὔτε καί τόν ἴδιο τόν διάβολο. Περιπαίζει ὅλη τῶν δαιμόνων τήν φάλαγγα, δέν τόν καταβάλλει ἡ φτώχεια, οὔτε τόν θορυβεῖ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀπό τά ἀνθρώπινα ἀτυχήματα. Δέν τόν νικοῦν οἱ δυσκολίες, δέν τόν λυγίζουν τά προβλήματα, γιατί ἔχει ψυχή εἰρηνική, στήν ὁποία κατοικεῖ ὁ Θεός, θά μᾶς πῇ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
  • Μεταφέρομε τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης. Ποιός πύργος δύναται νά ὑψωθῇ ἀνάμεσά μας, ὅταν ἡ καρδιά μας ἐλεύθερη, πλημμυρισμένη ἀπό τό φῶς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποθεῖ τόν παμπόθητον ἀδελφόν, τόν ἄνθρωπο, τόν ἐγγύς, τόν μακράν, ἀνεξαρτήτως χρώματος καί ἡλικίας καί κοινωνικῆς καταστάσεως; Αὐτό εἶναι τό πανηγύρι τῶν Ἁγίων.
  • Τέλος μεταφέρομε τὸ μήνυμα τῆς ἐλπίδος. Οἱ καρδιὲς ζοῦν τὸ Πάσχα τους σήμερα, τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀπὸ τὸ ψέμα στὴν ἀλήθεια, ἀπό τήν φθορά στήν ἀφθαρσία, ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή. Σὲ ὅσους βαδίζουν ὡς νυχτωμένοι στρατοκόποι σβησμένων ἐλπίδων, τοὺς λέμε. Ὁ οὐρανὸς εἶναι ἀνοιχτὸς γιὰ ὅλους μας καὶ ὁ οὐράνιος Δεσπότης«μυστικὴν ἐπιτελεῖ εὐφροσύνην θύων τὸν Μόσχον τὸν σιτευτόν». Ὁ πόνος νικήθηκε καὶ ἡ ὀδύνη ἔχασε τὴν ἰσχὺ της μπροστὰ στὸν Ἀναστάντα Θεάνθρωπο.

Παιδιά μου, ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι σήμερα, ἐξ’ αἰτίας τῶν πολλῶν προσωπικῶν, οἰκογενειακῶν καί κοινωνικῶν δυσκολιῶν καὶ προβλημάτων χάνουν εὔκολα τὴν ἐλπίδα τους, ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς μεταφέρω, αὐτούσιο τὸν λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Εἶναι μεγάλη ἡ δύναμη τῆς ἐλπίδος στὸν Ἀναστάντα Χριστό, εἶναι φρούριο ἀπόρθητο, τεῖχος ἀκαταμάχητο, συμμαχία ἀκατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ἀνίκητος, ὅπλο ἀήττητο, δύναμη ἀκατάβλητη, ποὺ βρίσκει διέξοδο ἀκόμη καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει πέρασμα...».

Τέτοια δωρεὰ μᾶς προσφέρει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ γι’αὐτὸ μόνο αὐτὴν ἑορτάζομε μὲ τόση διάρκεια, ὡς ἀθάνατη καὶ ἀΐδια, προεικονίζοντες τὴν μέλλουσα μακαριότητα τῶν Ἁγίων. (Ἅγιος Γρηγόρος ὁ Παλαμᾶς).

Γιὰ ὅλα, λοιπὸν, αὐτὰ, πάλιν καὶ πολλάκις καὶ ἀναρίθμητες φορὲς, ἐμεῖς οἱ σεσωσμένοι θὰ κραυγάζωμε:«Ἀνέστη Χριστὸς καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες.  Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ νεκρὸς οὐδείς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Ἱερός Χρυσόστομος).

Αὐτὴ τὴν πανευφρόσυνη ἡμέρα, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς πατρικῆς μου καρδιᾶς, σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν καὶ σᾶς ἀπευθύνω τὸν ἑόρτιο πασχάλιο χαιρετισμό.

Χριστός Ἀνέστη!

Τά ἔτη σας ἀναστάσιμα, εὐλογημένα καί πολλά.

          Ἅγιον Πάσχα 2012

       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ


Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος

Καθώς πλησιάζει τό Ἅγιο Πάσχα καί ἑτοιμαζόμαστε νά προσκυνήσουμε τά Σεπτά Πάθη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά τόν δοξάσουμε Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, πολλές σκέψεις κατακλύζουν τόν νοῦ μου καί πολλά συναισθήματα πλημμυρίζουν τήν καρδιά μου. Θά χρειαζόταν πολύς χῶρος καί χρόνος γιά νά περιγράψω ὅσα αἰσθάνομαι ὡς Ἀρχιερεύς καί ὅσα συγκλονίζουν τόν ἐσωτερικό μου κόσμο. Πιστεύω ὅτι καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων τά αἰσθήματα, αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες εἶναι ἀνάλογα μέ τά ἰδικά μου.

Ὁ Κύριός μας ἀνεβαίνει στόν Σταυρό καί προσφέρει τό Πανάγιο Αἷμα Του˙ κατεβαίνει στόν Ἅδη καί τήν τρίτη ἡμέρα ἀνασταίνεται γιά νά μᾶς χαρίσῃ τήν καινή ζωή καί νά μᾶς κάνῃ κληρονόμους τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του.

«Μεγαλύνομεν τά Πάθη Του, ὑμνολογοῦμεν καί τήν Ταφήν Του σύν τῇ Ἀναστάσει, κραγαύζοντες, Κύριε δόξα σοι» (1).

Συγκινούμεθα μέ τήν συμμετοχή του Λαοῦ στίς Ἱερές Λατρευτικές Ἐκδηλώσεις καί χαιρόμεθα, διότι οἱ Ἕλληνες ἔχουν βαθειά ριζωμένη στήν ψυχή τους τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀφοσίωση στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Ὅμως ἡ χαρά μας, δυστυχῶς, μετριάζεται ἤ μᾶλλον σκιάζεται ὅταν σκεπτόμεθα τόν τρόπο τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Θά ἀναφερθῶ μόνο σέ ἕνα στοιχεῖο. Χιλιάδες πιστῶν κατακλύζουν τούς Ἱερούς Ναούς καί τά πέριξ αὐτῶν κατά τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἀναμένουν ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει τήν ἀφή τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Πλήρες κείμενο...
 

Σελίδα 2 από 2