ΑρχικήΔραστηριότητες ΕνορίαςΕκδηλώσειςΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 5.500 ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 5.500 ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Για πρώ­τη φο­ρά στα χρο­νικά, η το­πι­κή μας  Εκ­κλη­σί­α διορ­γα­νώ­νει Μι­κτό Λα­ϊ­κό Α­γώ­να Δρό­μου 5.500 μέ­τρων εντός της πό­λε­ως των Πα­τρών.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, υ­πό την αι­γί­δα της Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Πα­τρών, την Κυ­ριακή (του Θωμά) 27 Απριλίου (11.30 π.μ.), η ε­νο­ρί­α του Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Ε­γλυ­κά­δος, με τις ευ­χές και τις ευ­λο­γί­ες του Σε­βα­σμιω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­τρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, διοργανώνει Μικτό Λα­ϊ­κό Α­γώ­να Δρό­μου που θα έ­χει α­φε­τη­ρί­α τον Ιερό Να­ό και θα α­κολου­θη­θεί η ε­ξής δια­δρο­μή.

Ιερός Να­ός Α­γί­ου Αν­δρέ­ου - ο­δός Ε­γλυ­κά­δος - ΚΕΤ­Χ - 6ου Συ­ντάγ­μα­τος - πλατ. Τα­μπαχάνων - πλατ. Μα­ρού­δα - Κα­λα­βρύ­των – Πα­τρών Κλά­ους - Ε­λευ­θε­ρί­ου Βε­νι­ζέ­λου και τερ­μα­τι­σμός στον Ιε­ρό Να­ό των Μυ­ρο­φό­ρων.

Ο α­γώ­νας θα εί­ναι εις μνή­μη του α­ει­μνή­στου Γέ­ρο­ντος π. Δη­μη­τρί­ου Α­θα­να­σόπου­λου, ε­φη­μέ­ριου της ε­νο­ρί­ας ε­πί πολ­λά έ­τη, έ­χο­ντας ε­πι­δεί­ξει σπου­δαί­ο πνευ­μα­τι­κό και κοι­νω­νι­κό έρ­γο.

Ε­πί­σης, έ­πα­θλο θα δο­θεί σε κα­τη­γο­ρί­α νι­κη­τών  στην μνή­μη του α­ξέ­χα­στου Εγλυ­κα­διώ­τη δρομέα, Πρωταθλητού Ελλάδος και Βαλ­κα­νιο­νί­κου, Πέ­τρου Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου, που ε­κοι­μή­θη σε νε­α­ρά η­λικί­α με­τά α­πό α­τύ­χη­μα στο Αίγιο, το 1982.

Πρό­ε­δρος της Ορ­γα­νω­τι­κής Ε­πι­τρο­πής θα εί­ναι ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λίτης Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος, ε­νώ, συμ­με­τά­σχουν ο π. Κων/νος Αθανασόπουλος (εφημέριος της ενορίας)  ο πρό­ε­δρος του ΣΕ­ΓΑΣ Δυτ. Ελ­λά­δος κ. Ευάγ­γε­λος Τζε­λά­της, ο πα­λαιός α­θλη­τής στί­βου της Ε­θνι­κής Ο­μάδος και της Πα­να­χα­ϊ­κής - δημοσιογράφος κ. Η­λί­ας Σω­τη­ρό­που­λος και ο πα­λαιός δρομέας της ο­μά­δος “Πά­τραι” - εκδότης  κ. Α­λέ­ξαν­δρος Κολ­λιό­που­λος.

* Θα τιμηθεί ο Πατρινός Ολυμπιονίκης των 200 μ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος και ο πρώην Πρωταθλητής Ελλάδος - Βαλκανιονίκης του μαραθωνίου δρόμου, Νικόλαος Αργυρόπουλος.

* Στους τρεις πρώ­τους νι­κη­τές α­νά κα­τη­γο­ρί­α θα δο­θούν κύ­πελ­λα και με­τάλ­λια, ε­νώ σε ό­λους τους συμ­με­τά­σχο­ντες α­να­μνη­στι­κό με­τάλ­λιο και μπλού­ζα συμμε­το­χής.

* Με­τά το πέ­ρας του α­γώ­νος στον αύ­λειο χώ­ρο του Να­ού των Μυ­ρο­φό­ρων θα υ­πάρ­χει πο­λι­τι­στι­κό πρό­γραμ­μα με πα­ρα­δο­σια­κούς χο­ρούς και τρα­γού­δια, ενώ στους δρομείς θα δοθεί πλούσιο κέρασμα.

Τηλέφωνα για τη συμμετοχή: 6979694309 π. Κων/νος Αθανασόπουλος, 6985874775 κ. Ηλίας Σωτηρόπουλος, 6942507002 κ. Αλέξανδρος Κολλιόπουλος.